Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

12‑01‑2021 12:16:43

 

Wstęp Deklaracji

Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cuw.bip.sulechow.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona BIP Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia:

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Oświadczenie sporządzono: 30.12.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 12.01.2020

Dane zaktualizowano: 19.01.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Maciej Wieligor, mail: m.wieligor@cuwsulechow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535674309 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
  2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
  4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.


Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie ul. Licealna 10b, 66-100 Sulechów  lub za pomocą e-mail: sekretariat@cuwsulechow.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie ul. Licealna 18 a 66-100 Sulechów

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne oraz wejście boczne (zamknięte) Do wejścia CUW w Sulechowie prowadzą schody. Pomieszczenia Centrum Usług Wspólnych nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach ze względu na brak podjazdu.

Istnieje możliwość zapewnienia pomocy w obsłudze przez pracowników CUW w Sulechowie przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 688886060

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Na parterze budynku znajduje się toaleta nie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: obecnie brak dostępności tłumacza języka

migowego na miejscu i online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Brak

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012r. nr 0, poz. 526Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Raport o dostępności
31‑03‑2021 14:59:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
316KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maciej Wieligor
email: cuw@jog.sulechow.pl
, w dniu:  12‑01‑2021 12:14:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Wieligor
email: cuw@jog.sulechow.pl
, w dniu:  12‑01‑2021 12:14:55
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2023 08:10:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie